تجهیزات فنی و آزمایشگاهی

لیست تجهیزات فنی و آزمایشگاهی هلدینگ ترانشه

تجهیزات فنی و آزمایشگاهی هلدینگ ترانشه شامل موارد ذیل می باشد:

تجهیزات حفاری، نمونه برداری و آزمایشات صحرائی

ردیفشرح تجهیزاتتعدادتصویر
 1 دستگاه حفار GY-300 همراه با متعلقات مربوطه موتور دویتس و حفاری تا عمق 300 متر در آبرفت و سنگ 1 عدد   
 2 دستگاه حفار XY2   حفاری تا عمق 300 متر در آبرفت و سنگ     1 عدد  
 3 دستگاه حفار SKV4 حفاری تا عمق 400 متر در آبرفت و سنگ 1 عدد  
 4 تجهیزات آزمایش دانهول مدل SYSMATRACK 1 عدد
 5 دستگاه بارگذاری صفحه 1 سری 
 6 دستگاه برش برجا 1 سری  
 7 دستگاه پرسیومتر 1 سری  
 8 سری کامل الک 4 سری  
 9 سری کامل تجهیزات حدود اتربرگ 3 سری  
 10 شیکر 2 عدد  
 11 دستگاه تک محوری 2 عدد  
 12 دستگاه برش مستقیم 2 عدد  
 13 تجهیزات هیدرومتری 2 سری  
 14 آزمایش CBR 1 عدد  
 15 جک بتن  1 عدد  
 16 تجهیزات تحکیم 6 سری  
 17 دستگاه سه محوری 1 سری  
 18 تجهیزات آزمایش SPT و تراکم 3 سری  
 19 دستگاه GPR   1 دستگاه  
20 تجهیزات آزمایش PULL OUT 1 سری   
 21 دستگاه کرگیری بتن 1 عدد   
 22 چکش اشمیت 1 عدد   
23دستگاه و متعلقات آزمایش برش برجا1 سری