تجهیزات فنی و آزمایشگاهی هلدینگ ترانشه شامل موارد ذیل می باشد:

تجهیزات حفاری، نمونه برداری و آزمایشات صحرائی
ردیف شرح تجهیزات تعداد تصویر
 1  دستگاه حفار GY-300 همراه با متعلقات مربوطه موتور دویتس و حفاری تا عمق 300 متر در آبرفت و سنگ  1 عدد    تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 1
 2  دستگاه حفار XY2   حفاری تا عمق 300 متر در آبرفت و سنگ      1 عدد   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 2
 3  دستگاه حفار SKV4 حفاری تا عمق 400 متر در آبرفت و سنگ  1 عدد   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 3
 4  تجهیزات آزمایش دانهول مدل SYSMATRACK  1 عدد
 5  دستگاه بارگذاری صفحه  1 سری

 

 6  دستگاه برش برجا  1 سری   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 6
 7  دستگاه پرسیومتر  1 سری   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 7
 8  سری کامل الک  4 سری   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 8
 9  سری کامل تجهیزات حدود اتربرگ  3 سری   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 9
 10  شیکر  2 عدد   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 10
 11  دستگاه تک محوری  2 عدد   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 11
 12  دستگاه برش مستقیم  2 عدد   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 12
 13  تجهیزات هیدرومتری  2 سری   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 13
 14  آزمایش CBR  1 عدد   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 14
 15  جک بتن   1 عدد   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 15
 16  تجهیزات تحکیم  6 سری   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 16
 17  دستگاه سه محوری  1 سری   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 17
 18  تجهیزات آزمایش SPT و تراکم  3 سری   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 18
 19  دستگاه GPR    1 دستگاه   تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 19
20  تجهیزات آزمایش PULL OUT  1 سری    تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 20
 21  دستگاه کرگیری بتن  1 عدد    تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 21
 22  چکش اشمیت  1 عدد    تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 22
23 دستگاه و متعلقات آزمایش برش برجا 1 سری