مجموعه پروژه های انجام شده توسط هلدینگ ترانشه در بخش های مجزای مطالعات ژیوتکنیک و ژیوفیزیک، حفاری، آزمایشات مربوط به مقاومت مصالح و پایدار سازی و بهسازی خاک بصورت گسترده در سراسر کشور انجام شده است. از آنجا که بسیاری از پروژه های انجام شده توسط این هلدینگ در مناطق نظامی انجام شده است، این شرکت قادر به افشای اطلاعات آن ها نبوده و صرفا پروژه های ذیل نمایشگر بخشی از فعالیت های این هلدینگ می باشد.
مطالعات ژیوتکنیک پروژه درمانگاه جواد الایمه
مطالعات ژیوتکنیک پروژه پارکینگ های مکانیزه شهرداری منطقه 15 تهران
مطالعات ژیوتکنیک پروژه ساختمان شهر سراوان
مطالعات ژیوتکنیک پروژه های نظامی و دفاعی در تهران، کرج، لنگرود
مطالعات ژیوتکنیک و انجام آزمایش GPR جاده عباس آباد
مطالعات ژیوتکنیک بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
مطالعات ژیوتکنیک پایگاه هوایی، فرودگاه و آشیانه کرج
مطالعات ژیوتکنیک بیمارستان نیشابور
انجام پایدار سازی گود به روش نیلینگ و انکراژ محلاتی
انجام پایدار سازی گود به روش خرپا جردن
مطالعات ژیوتکنیک ساختمان های مسکونی و تجاری در شهر تهران (بالغ بر 78 مورد)