آزمایش خاک و تعیین پارامترهای خاک معمولا در آزمایشگاه های عمرانی و صنایع کشاورزی انجام می شود آنالیز خاک کشاورزی قبل از کشت و تمرکز بر کیفیت خاک یکی از مهم ترین اهداف این آزمایش است آزمایش فیزیک خاک و مقاومت مکانیکی آن را به طور عمده در آزمایشگاه خاک شناسی بررسی می کند در بخش مهندسی محیط زیست نیز تمرکز اساسی بر آلاینده های خاک و تاثیر روش های احیا خاک معمولا با آزمایش خاک مشخص می شود مراحل آزمایش خاک به سه دسته تقسیم می شوند که شامل نمونه برداری ازخاک، تهیه عصاره اشباع، انجام آزمایش، تفسیر نتایج کیفی و نهایتا توصیه برافزایش عناصر مورد نیاز خاک است در آزمایش های خاک شناسی معمولا پارامتر های خاصی مانند فلزات موجود درخاک، سطح آلودگی های زیست محیطی، آب و رطوبت موجود در خاک و غیره بررسی می شود.

در برنامه نمودار آزمایش خاک در ابتدا خاک را از نظر خصوصیات ظاهری بررسی می کنیم این بخش شامل بررسی بافت خاک، وضعیت رنگ زراعت، سابقه کشت قبلی و تقسیم بندی خاک می شود پس از انجام آزمایشات ظاهری باید از خاک نمونه برداری انجام شود آزمایش خاک کشاورزی با آزمایش عمرانی تفاوت دارد در آزمایش خاک کشاورزی خاک از نظر کشت و زراعت بررسی می شود مهم ترین موارد قابل توجه در آزمایش خاک کشاورزی شامل کاتیون هایی مانند کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سنجش نسبت آنها می شود میزان مواد آلی موجود در خاک نباید از حد مجاز تجاوز کند و همچنین رطوبت موجود در خاک باید به ادنازه کافی باشد یکی از مهم ترین بخش های آزمایشگاه خاک های کشاورزی و عمرانی اندازه گیری اسیدیته یا PH خاک است که به همراه هدایت الکتریکی خاک محاسبه می شود هر کدام از پارامتر های خاک باید به طور جداگانه و توسط دستگاه های دقیق بررسی شوند.

آزمایش فنی خاک

یکی از بخش های مهم آزمایش فنی خاک شامل آزمایش خاک و بتن است دراین بخش سموم های موجود در خاک و هیدروکربن ها بررسی می شوند موادی مانند نیترات، آمنیوم ها و اشکال مختلفی از فسفیت ها و فسفات ها در بخش فنی آزمایش خاک بررسی می شوند درصد کربن موجود در هریک از این مواد بررسی می شود و طبق گذارش به سازمان جهاد و کشاورزی یا سازمان های عمرانی ارسال می شود در خاک هایی با سطح اسیدیته بالا نمی توان کشت مناسبی انجام داد همچنین خاک های دارای اسیدیته پایین برای اهداف عمرانی مناسب نمی باشند.

soil examination، آزمایش خاک

قیمت آزمایش خاک

قیمت این آزمایشات براساس مصوبات و هدف خاص به طور جداگانه مشخص می شود قیمت آزمایش خاک اغلب برای اهداف کشاورزی پایین تر است و هر ساله از طرف جهاد و کشاورزی برای بیشتر کشاورزان به صورت دوره ای انجام می شود براساس نوع خاک منطقه و هدف از انجام آزمایش قیمت آزمایش خاک محاسبه می گردد.

آزمایش مکانیکی خاک

یکی از مهم ترین اهداف آزمایشات خاک، آزمایش بخش مکانیکی خاک است آزمایش خاک ساختمان باید حتما از نظر مکانیکی بررسی شود در حوزه مهندسی محیط زیست نیز آزمایش مکانیکی خاک در کنار ارزشیابی آلاینده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است در موارد نادر ممکن است خاک دارای موادی باشد که در اثر فعالیت بشر وارد آن شده است این مواد ممکن است درصد آلاینده ها را تغییر دهند و به طور قال توجهی بخش مکانیکی خاک را تغییر دهند این بخش در آزمایشگاه های خاک شناسی به صورت جداگانه بررسی می شود مهم ترین آزمایشاتی که در بخش مکانیکی خاک انجام می شود شامل PH، سختی آب خاک، هدایت الکتریکی خاک، سولفات کلر، منیزیم، پتاسیم، کربنات و بی کربنات می باشد مواد آلی موجود در خاک به صورت جداگانه بررسی می شوند نتایج بخش مکانیکی آزمایش خاک برای اهداف عمرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است هزینه ای که برای آزمایشات مکانیکی خاک انجام می شود به طور معمول بیشتر است انجام طرح های ژئوفیزیکی و مدرن ژئوفیزیکی به طور مستقمیم به نتایج آزمایشات مکانیکی خاک وابسته است ارزشیابی و شناسایی ساختگاه های حفاری، گمانه شناسی و آزمایشات میدانی خاک همگی به آزمایشات مکانیکی خاک وابسته هستند.