ژئوتکینک یا مکانیک خاک دانش پویایی از شاخه های مهندسی عمران است که محیط عملیاتی زمین و مخاطرات مرتبط به آن را بررسی می کند. آزمایشگاه خاک در واقع خاک مورد نظر برای عملیات عمرانی را از تمامی جهات بررسی می کند و طبق گذارشی  به سازمان مربوطه عمرانی یا جهاد و سازندگی ابلاغ می کند. این بخش کلیه مصالح زمین را بررسی می کند و خطرات مورد نظراحداث فنداسیون ها را به صورت جداگانه  تحت گذارشات عنوان می کند در پروژه های عمرانی وسیع مانند سد سازی، جاده سازی، ساخت تونل و غیره این موارد به طور وسیع بررسی می شود در ابتدای هر پروژه عمرانی با انجام عملیات محلی ژئوتکنیکی ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک مشخص می شود. انواع پی ها، سازه های نگهبان، احتمال مخاطرات و بلای طبیعی به خصوص زلزله، ساخت دیوارهای حائل و سد های خاکی نمونه های عملیات عمرانی هستند که نیاز اساسی به آزمایش مکانیکی خاک دارند. معمولا شرکت های عمرانی که ساخت پروژه ها را انجام می دهند با آزمایشگاه های ژئوتکینک و مکانیک خاک همکاری گسترده ای دارند. ساختمان سازی در کلانشهر ها نیاز اساسی به آزمایشگات ژئوتکنیک پیش از شروع پروژه دارد به طور کلی سازه و ژئوتکینیک در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار می گیرند.

به طور کلی علم ژئوتکنیک شامل مکانیک خاک و سنگ پیش از انجام عملیات سازندگی و طراحی پی های ساختمانی می باشد. این علم به مطالعه فیزیکی خاک و توان و مقاومت آن می پردازد. مهندسی عمران و  فوندانسیون ها به خوبی اثرات این دانش را در ساختمان سازی نشان می دهند. داده های ژئوتکنیکی آن دسته از اطلاعات زمین شناسی هستند که در تمامی بخش های مرتبط با اکتشافات، طراحی، ساخت و بهره برداری استفاده می شوند. پروژه های عمرانی و اکتشاف در معادن و به کار بردن ایمنی در آنها همگی مستلزم شناخت کامل مکانیک خاک و مطالعات ژئوتکینیک می شود. زمینه های مکانیک خاک، مکانیک سنگ، لرزه خیزی، منابع آب، مهندسی عمران و مهندسی زیست محیطی همگی بخشی از مهندسی ژئوتکنیک را تشکیل می دهند داده های تولید شده در این مسیر ممکن است جزو داده های خام آزمایشگاه مکانیکی خاک باشند یا با ارائه تفسیر آزمایش به مراکز مربوطه ارسال شوند.

انجمن ژئوتکنیک در ایران

این انجمن کار خود را از سال 1350 در ایران آغاز نموده است هدف اصلی انجمن ژئوتکنیک شناسایی جایگاه حرفه ای مکانیک خاک و هماهنگی های مربوطه با سایر مجمع های عمرانی می باشد کاربرد و اصول کار اصلی این انجمن پژوهشی است ارتباط دقیق منابع و مواد مورد نظر در سطح زمین که به آنها خاک و سنگ گفته می شود دقیقا در پژوهش ها مشخص می شود اهمیت و کاربرد سازه های مرتبط با زمین در پروژه های عمرانی باید توسط ژئوتکنیک بررسی شوند در آزمایشگاه های مکانیکی خاک از هر نظر به ترتیب لایه های خاک بررسی می شوند همچنین موارد دیگر مرتبط با خاک از جمله سن خاک، مواد سازنده خاک، اندازه گیری مصالح به کار رفته در ساخت خاک و هر لایه از آن به ترتیب در آزمایشگاه ژئوتکنیک بررسی می شود.

موارد استفاده از مهدنسی ژئوتکینیک عمران

بی شک اولین استفاده از دانش ژئوتکینک در مهندسی عمران و ساخت سازه ها می باشد با پیشرفت عمل بشر امروزه نانو به علم ژئوتکینک اضافه شده است و انسان می توانید ذرات خاک را در مقیاس چند میکرون بررسی کند در حوزه علم ژئوتکنیک نانو مواد تشکیل دهنده خاک بررسی می شوند و در نتیجه پارامتر های مقاومتی خاک به طور کامل قابل اندازه گیری خواهند بود در بسیاری از موارد می توان از دست آورد های این دانش در بهسازی خاک و تاثیرات آن استفاده کنیم اصلاح اسکلت خاک و فشار های سیال شده روی پارماترهای خاک تاثیر بسیار زیادی دارد  افزودن مواد دیگر به خاک و سپس اندازه گیری این مواد باعث پایش مداوم خاک می شود. همچنین در مواردی که از خاک یک منطقه به منظور امور کشاورزی استفاده می شود با استفاده از داده های ژئوتکنیک می تواند به میزان مواد محلول در خاک و مواد سمی آن پی برد. استفاده از دانش ژئوتکینک تنها برای امورعمرانی یا ساخت سازه ها نمی باشد بلکه از این داده ها در زمینه های دیگر از جمله صنایع یا کشاورزی به صورت محدود استفاده می شود.